2013-08-05(16dni)

Na stronie Center for Women’s Global Leadership, organizacji zajmującej się koordynacją międzynarodowych działań związanych z kampanią 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć pojawiła się zapowiedź tegorocznej kampanii. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie Magdaleny Korony z Fundacji Autonomia.

Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie:
Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!


Kampania 16 Dni Akcji przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2013 roku będzie kontynuowana pod hasłem “Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!”. Po ogłoszeniu prośby o wspólne tworzenie kształtu Kampanii otrzymałyśmy odpowiedzi od sieci aktywistek/ów i organizacji działających na rzecz praw człowieka, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i sprawiedliwości społecznej z całego świata.
Kampania 16 Dni Akcji w 2013 roku działa na rzecz zwiększania świadomości i podejmowania działań na przecięciu przemocy ze względu na płeć i militaryzmu, podkreślając jednocześnie związek pomiędzy walką o prawa ekonomiczne i socjalne a zakończeniem przemocy ze względu na płeć. Zapowiedź tematyczna koncentruje się na militaryzmie, który tworzy i przyzwyczaja do kultury strachu, wzmacnianej przez używanie przemocy lub groźby jej użycia, agresję. Zapowiedź skupia się także na interwencjach zbrojnych, podejmowanych w odpowiedzi na niepokoje polityczne i społeczne lub z pobudek ekonomicznych i politycznych.

Militaryzm to system przemocy strukturalnej, która łamie prawa człowieka, narusza godność, bezpieczeństwo kobiet, mężczyzn i dzieci w niemal każdym kraju i regionie świata. militaryzmu można dostrzec porównując wydatki budżetowe państw na opiekę zdrowotną, edukację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wydatkami na armię; przyglądając się prawodawstwu, które marginalizuje kobiety i mniejszości; czytając dyskryminujące akty prawne i rozporządzenia, stanowione lub akceptowane przez władze państwowe; a także porównując interwencje militarne z reakcjami dyplomatycznymi w rozwiązywaniu problemów społecznych i politycznych.
W Kampanii podkreślamy, że prawa kobiet są prawami człowieka. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia systemów patriarchalnych, które ucieleśniają szkodliwe tradycje i przepisy prawa, doprowadzając do ignorowania i przyzwalania na przemoc wobec kobiet oraz odmawiania kobietom prawa do godnego życia.

Priorytety Akcji:

Kampania 16 Dni Akcji w 2013 roku będzie koncentrowała się na trzech obszarach priorytetowych, jednocześnie podkreślając związki militaryzmu i przemocy ze względu na płeć oraz praw ekonomicznych i socjalnych:

1. Przemoc, której sprawcami są funkcjonariusze państwowi i państwa: Państwa używają gróźb lub stosują przemoc, by utrzymać lub zdobyć władzę. Przekonują, że należy chronić bezpieczeństwo publiczne stosując przemoc wobec tych, które/którzy są postrzegani jako zagrożenie; wykorzystują seksualnie i używają przemocy psychicznej wobec obrończyń praw człowieka, osób protestujących i dysydentek/ów walczących o prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne i seksualne. Policja, sądy i prokuratura zmuszają do milczenia kobiety doświadczające przemocy ze względu na płeć. W niektórych krajach kobiety ponoszą karę za przemoc seksualną, której doświadczyły. W walce o zakończenie przemocy wobec kobiet, przeciwstawienie się militaryzmowi oraz zagwarantowanie kobietom pełni praw człowieka prawdziwe wyzwanie stanowi powszechna bezkarność państw za przestępstwa popełniane przeciw swoim obywatel(k)om, osobom z innych krajów oraz nie mającym obywatelstwa.

Zadaniem państw, które powinny wykonywać ze szczególną starannością, jest respektowanie, ochrona i promowanie praw człowieka przynależących wszystkim ludziom. W dalszym ciągu kobiety i dziewczynki na całym świecie nie mogą realizować swoich praw ekonomicznych i socjalnych (np. prawa do pracy, edukacji, jedzenia i wody), a obrończynie praw człowieka, które domagają się tych praw są atakowane, prześladowane i mordowane przez uprawnione organy państwowe. Obrończynie praw człowieka stanowią główne ofiary przemocy i kontroli państwa, ponieważ są postrzegane jako przekraczające normy płci i przesuwające tradycyjne granice „prywatnej” przestrzeni, wyznaczanej kobietom przez społeczeństwa i państwa.

Podczas niedawnych protestów w Egipcie obrończynie praw człowieka doświadczyły prześladowań oraz seksualnej i psychicznej przemocy ze strony protestujących mężczyzn, żołnierzy i policji; w aresztach były też zmuszane do poddawania się testom dziewictwa. W Hondurasie transgenderowe obrończynie praw człowieka doświadczają dyskryminacji ekonomicznej, politycznej i społecznej, są mordowane przez funkcjonariuszy państwowych lub za ich przyzwoleniem. przez władze państwowe, które często przekonują, że kobiety te stanowią zagrożenie dla moralności publicznej lub współpracują z „wywrotowymi jednostkami” przeciwko integralności państwa.
Obrończynie praw człowieka, w szczególności lokalne działaczki, walczą i tracą życie w obronie lasów, wód i ziem, które są kluczowe dla ekonomicznego i socjalnego dobrobytu ich społeczności. Walczą, by uchronić ziemię przodków i przodkiń przed rabunkową lub niszczycielską eksploatacją ze strony państwa lub prywatnych przedsiębiorstw, przeciwstawiają się też łamaniu praw człowieka w branży energii wiatrowej i wodnej, górnictwie, wycince lasów, a także w fabrykach.

2. Przemoc w rodzinie/domowa i znaczenie broni lekkiej: Przemoc w rodzinie/domowa w dalszym ciągu występuje w każdym regionie świata, a większość kobiet na świecie w pewnym momencie swojego życia doświadcza przemocy ze strony życiowego partnera/partnerki. Ze statystyk wynika, że posiadanie broni w domu zwiększa ryzyko wystąpienia morderstwa o 41%, a w przypadku przemocy w rodzinie/domowej doświadczanej ze strony partnera ryzyko śmierci dla kobiet wzrasta o 272%.

Powszechność broni lekkiej, w tym pistoletów, maczet i noży, zwiększa ryzyko zranienia lub śmierci dla kobiet i dzieci i wzmacnia społeczne kojarzenie męskości ze stosowaniem przemocy. Wiele krajów wprowadziło prawa lub reformy przeciwko przemocy w rodzinie/przemocy w związkach intymnych, jednak nadal należy dążyć do zapewnienia pełnej ochrony i wsparcia dla osób doświadczających przemocy i podjąć bardziej stanowcze działania legislacyjne ograniczające dostęp do broni lekkiej. Zależność ekonomiczna i wyzysk jest głównym powodem, dla którego kobiety pozostają w przemocowych relacjach. Niezależność ekonomiczna kobiet jest niezbędnym warunkiem, by mogły przejąć kontrolę nad własnym życiem i korzystać z pełni praw człowieka.

3. Przemoc seksualna w trakcie i po zakończeniu konfliktów zbrojnych: Brutalny konflikt zwiększa zagrożenie dla kobiet i dziewcząt, ponieważ doświadczają one gwałtów, niewolnictwa seksualnego, okaleczeń, a także są zmuszane do zachodzenia w ciążę i wychodzenia za mąż znacznie częściej niż w czasach względnego pokoju. są w szczególności kobiety i dziewczynki, które chodzą po wodę lub zbierają drewno na opał, pracują na polach uprawnych, mieszkają w obozach dla uchodźców lub osób wysiedlonych albo na obszarach, gdzie toczą się walki między bojówkami policyjnymi lub policją państwową. Przemoc seksualna w różnych formach służy jako narzędzie zastraszania i sprawowania kontroli nad lokalnymi społecznościami przez uzbrojone bojówki policyjne i funkcjonariuszy państwowych. Także żołnierze i funkcjonariusze pokojowych sił zbrojnych są sprawcami wykorzystywania seksualnego lub gwałtów kobiet i dziewczynek w obozach dla uchodźców. Kobiety, które pracują lub mieszkają w pobliżu baz wojskowych doświadczają przemocy seksualnej ze strony zagranicznych wojsk stacjonujących na tych terenach.

Wiele kobiet odczuwa psychiczne, fizyczne i społeczne skutki doświadczonej przemocy także po oficjalnym zakończeniu konfliktu zbrojnego. Większość kultur i tradycji stygmatyzuje i karze kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej. Zamiast wsparcia, często doświadczają one ostracyzmu ze strony swojej rodziny i członków lokalnej społeczności. W miejscach, gdzie trwają walki o władzę, kobiety i dziewczynki są często narażone na bycie wymienioną albo sprzedaną w imię rozwiązania sporu, spłacenia zobowiązań lub poprawy relacji społecznych, politycznych lub biznesowych.

Przyłącz się do Kampanii:

O Kampanii 16 Dni:


Od 22 lat międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć ma na celu wspieranie i koordynację działań na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Daty 25 listopada (Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy wobec Kobiet) i 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka) wybrano, by podkreślić związki między zakończeniem przemocy wobec kobiet i prawami człowieka, a także by zwrócić uwagę, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka powszechnym na całym świecie. Kampania 16 Dni jest strategią organizowania się w celu eliminacji wszystkich form przemocy wobec kobiet, wykorzystywaną przez pojedyncze osoby i grupy z całego świata. Koordynacją międzynarodowych działań zajmuje się Center for Women’s Global Leadership.

Jak zwykle, Kampania 16 Dni Akcji zachęca jej uczestniczki i uczestników do skupienia się na problemach, które są najbardziej istotne w ich lokalnym kontekście. Uczestniczki/cy mogą się zastanowić w jaki sposób podjąć współpracę z rządami swoich państw i lokalnymi społecznościami, by walczyć i zmieniać struktury, które sprzyjają przemocy ze względu na płeć.

Pakiet materiałów do Kampanii 16 Dni w 2013 roku
CWGL jest w trakcie przygotowywania pakietu materiałów pomocnych do organizowania wydarzeń w ramach Kampanii 16 Dni. Pakiet będzie udostępniony w wielu wersjach językowych w sierpniu 2013 roku. Uczestniczki i uczestnicy mogą odwiedzić naszą stronę internetową (http://16dayscwgl.rutgers.edu), aby ściągnąć pakiet materiałów lub poprosić o przesłanie ich w formie wydrukowanej.

Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej:

• Oficjalna strona Kampanii 16 Dni: http://16dayscwgl.rutgers.edu
• Dodawaj i szukaj wydarzeń w internetowym kalendarzu Kampanii: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
• Dołącz do listy mailingowej 16 Dni: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
• Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
• Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
• Twitter: https://twitter.com/16DaysCampaign
• Hashtag Kampanii 16 Dni na Twitterze: #16days
• YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
• E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu

Tekst w formie pdf. można pobrać klikając w link: http://konsola.org.pl/files/2013_Theme_Announcement_POLISH.pdf

konsola