2010-05-18(Projekty)

Program z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w 2005 roku, a od 2008 roku kontynuowany przez Fundację Autonomia. Jego autorkami są Agata Teutsch i Monika Serkowska. Odbyły się cztery edycje tego programu.


Program skierowany jest głównie do edukatorów/ek (trenerek/ów, nauczycieli/ek) i osób zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych (pracownice/cy, wolontariusze/ki), szczególnie tych organizacji, które zajmują się prowadzeniem warsztatów i szkoleń oraz tych, które działają na rzecz grup wykluczanych i dyskryminowanych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, płeć, (niepełno)sprawność lub ze względu na współwystępowanie tych przesłanek.

I edycja programu była realizowana od stycznia do października 2005 roku w ramach projektu Stowarzyszenia Kobiet Konsola "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji w działalności edukacyjnej i szkoleniowej" finansowanego ze środków unijnych (PHARE).
Na projekt składały się następujące działania:
- stworzenie strony internetowej www.bezuprzedzen.org i publikacji na CD,
- tłumaczenia tekstów i materiałów dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej,
- zakupienie, tłumaczenie i projekcje trzech filmów o charakterze edukacyjnym poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej (Niebieskoocy, Delikatnie nas zabijają 3 i Maska twardziela) oraz
- zorganizowanie czterech warsztatów na temat przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji

II edycja programu była realizowana od listopada do grudnia 2006 roku w ramach projektu Stowarzyszenia Kobiet Konsola „Materiały audiowizualne, publikacje i spotkania w edukacji rozwojowej” współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.
Na projekt składały się następujące działania:
- dystrybucja 500 kopii filmu Niebieskoocy
- wydanie podręcznika do prowadzenia zajęć w oparciu o film Niebieskoocy
- wydanie broszury "Kulturowy savoire-vivre. Przewodnik dla osób o dobrych intencjach" stanowiącej uzupełnienie podręcznika
- rozbudowanie strony www.bezuprzedzen.org
- organizacja 4. Objazdowego Festiwalu Filmowego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – Prawa Człowieka w Filmie
- warsztaty nt. praw człowieka, demokracji i mniejszości.
- wydanie ulotek i plakatów

III edycja programu była realizowana od października 2008 do września 2009 r. przez Stowarzyszenie Kobiet Konsola w partnerstwie z Fundacją Autonomia w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edukacja antydyskryminacyjna i genderowa" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Na projekt składały się następujące działania:
- przygotowanie oraz dystrybucja 3 filmów edukacyjnych Niebieskoocy (Blueyed), Maska twardziela (Tough Guise), Delikatnie nas zabijają III (Killing Us Softly III)
- opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych do filmów
- dwa cykle szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genederowych z wykorzystaniem ww. filmów
- 240 godzin warsztatów prowadzonych przez uczestniczki/ów ww. cyklów szkoleniowych
- rozbudowa strony www.bezuprzedzen.org o nowe materiały oraz newsletter
- wydanie materiałów promocyjnych (ulotki, torby płócienne)

IV edycja programu jest realizowana od grudnia 2009 do listopada 2010 r. przez Fundację Autonomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiet Konsola w ramach projektu "Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edycja IV" realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Na projekt składają się następujące działania:
- trzecie już wydanie filmu Niebieskoocy (Blueyed) wraz z podręcznikiem
- drugie wydanie filmów Maska twardziela (Tough Guise), Delikatnie nas zabijają III (Killing Us Softly III) wraz z podręcznikami
- dwa cykle szkoleniowe przygotowujące do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genederowych z wykorzystaniem ww. filmów
- 240 godzin warsztatów prowadzonych przez uczestniczki/ów ww. cyklów szkoleniowych
- opracowanie, wydanie i dystrybucja Kalendarza Praw Człowieka dla nauczycieli/ek
- rozbudowa strony www.bezuprzedzen.org o nowe materiały
- wydanie materiałów promocyjnych

Więcej informacji tutaj.


konsola