STATUT
Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA z siedzibą w Poznaniu

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1. Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.

§ 2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Poznań i regionu Wielkopolski.

§ 5. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem kobiet

§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników/pracownice.

Rozdział II
Cele i formy działania


§ 8. Cele Stowarzyszenia to:
1. Działanie na rzecz praw kobiet jako praw człowieka
2. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, status społeczny, niepełnosprawność i inne,
3. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewczynek, a także handlowi ludźmi.
4. Wspieranie rozwoju kobiet,
5. Aktywizacja zawodowa kobiet,
6. Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym,
7. Propagowanie myśli feministycznej i wiedzy z zakresu gender studies,
8. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno–kulturalnych i artystycznych,
9. Upowszechnianie działań kulturotwórczych i artystycznych uwrażliwiających na problematykę płci,
10. Działalność w obszarze pomocy społecznej, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz działanie na rzecz profilaktyki HIV i AIDS)
11. Propagowanie idei wolontariatu, darmowej pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego, promowanie idei wolontariatu pracowniczego oraz działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
12. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
13. Prowadzenie działalności integrującej członkinie stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
14. Podejmowanie działań na rzecz świadomego rodzicielstwa i innych praw reprodukcyjnych, w szczególności prawa do przerywania ciąży, edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji i metod wspomagania rozrodu.

§ 9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:

a. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, spotkań, szkoleń,
b. Organizowanie wsparcia psychologicznego dla kobiet i dziewcząt,
c. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
d. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (m.in. koncertów, przeglądów filmów, wieczorów autorskich, wystaw, festiwali teatralnych) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych uwrażliwiających na problematykę płci,
e. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i dziewczynek,
f. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami samorządowymi i państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia,
g. Powołanie Centrum Kultury Kobiet,
h. Założenie biblioteki związanej z tematyką prokobiecą, feministyczną, gender i queer,
i. Działalność wydawniczą oraz tłumaczeniową,
j. Zamieszczanie informacji o działaności Stowarzyszenia w internecie,
k. Doradztwo i pomoc organizacyjno–ekonomiczną oraz szkolenie członkiń i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
l. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
m. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieposiadania niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkty a, b, c, d, g, h, i, k.


§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkinie/członków.