2011-02-02(Aktualności)

Stowarzyszenie Kobiet Konsola wraz ze Stowarzyszeniem Dni Równości i Tolerancji, w odpowiedzi na niepokojące wydarzenia o charakterze dyskryminacyjnym wystosowało list protestacyjny do Prezydenta Poznania. Zapraszamy do lektury oświadczenia.

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Kobiet Konsola oraz Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji zwracają się do Pana Prezydenta z apelem o podjęcie działań zmierzających do eliminacji obecnych naszym mieście przejawów dyskryminacji i nietolerancji. Żądamy powołania pełnomocnika do spraw równości, którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem praw przysługujących każdemu obywatelowi, a także monitorowanie aktów dyskryminacji i reagowanie w przypadku zaistnienia w naszym mieście prób pogwałcenia godności człowieka. Wierzymy, że Poznań, który wie jak być miejscem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla gości, musi być budowany na fundamencie szacunku wobec każdego człowieka ze wszystkimi jego odrębnościami, a także w poszanowaniu podstawowych praw ludzkich i obywatelskich.
(czytaj dalej...)Poznań, dnia 02.02.2011
Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA
ul. Fredry 7/5
Poznań
Stowarzyszenie DRiT
ul. Św. Wawrzyńca 29/4
60-546 Poznań

Szanowny Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie

W ostatnim czasie Poznań stał się areną bulwersujących opinię publiczną wydarzeń o charakterze dyskryminacyjnym. Pierwszym z nich jest fakt zwolnienia z pracy pani Mirosławy Kolankiewicz, pełnomocnika rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, tuż po jej powrocie z urlopu macierzyńskiego. Jest to fakt dyskryminacji kobiety oraz osoby niepełnosprawnej, stawiający pod znakiem zapytania normy etyczne obowiązujące w placówce naukowej jaką jest WSB, oraz budzący wątpliwość, czy stanowiska powierzane osobom niepełnosprawnym nie są jedynie urzędniczą atrapą, zamiast być drogą do wyrównywania szans na rynku pracy i w życiu publicznym.

Kolejnym aktem dyskryminacji jest postawa niektórych poznańskich restauratorów, którzy zakazali wstępu do swoich lokali osobom pochodzenia romskiego. Ocenianie ludzi według ich narodowości, generalizowanie i przypisywanie całym grupom etnicznym cech negatywnych, stanowiło zawsze fundament dla wszelkich ideologii totalitarnych. Nie sposób uniknąć tu analogii z systemem nazistowskim, który przy całej swej zbrodniczości pozostawił w zbiorowej pamięci obraz miejsc dostępnych jedynie członkom narodowości uznanej za uprzywilejowaną. Postępowanie takie obraża zarówno osoby dotknięte faktem dyskryminacji z racji swego pochodzenia, jak i Polaków chcących pamiętać o ofiarach aktów przemocy dokonywanej na tle narodowości, wyglądu, płci, orientacji seksualnej oraz innych kryteriów niezależnych od człowieka i nie mających wartości moralnej. Szczególnie zaś oburza fakt, że miasto Poznań i jego mieszkańcy, którzy doświadczyli okropności wojny i skutków nienawiści pomiędzy narodami, muszą w swej demokratycznej Ojczyźnie oglądać akty nienawiści skierowane wobec osób odmiennych kulturowo, lecz będących członkami polskiego społeczeństwa.

Obok wymienionych przejawów dyskryminacji nie sposób nie zauważyć skandalicznych wypowiedzi autorstwa pana Marka Sieniawskiego, pracownika Urzędu Miasta Poznania, obrażających osoby o orientacji homoseksualnej. Jest sprawą niedopuszczalną, że urzędnik państwowy opłacany przez obywateli i de facto przez nich zatrudniany, formułuje pod adresem jednej z grup społecznych obraźliwe wypowiedzi, które zostają opublikowane w biuletynie związku zawodowego pracowników urzędu. To właśnie urzędnicy i pracownicy administracji zobowiązani są do równego traktowania obywateli służąc im na swoich stanowiskach pracy. Pobłażanie wobec tego typu incydentów stawia w bardzo złym świetle system kierowania samorządem i z pewnością wystawia złe świadectwo Poznaniowi.

Wobec zaistnienia powyżej opisanych faktów my członkinie i członkowie Stowarzyszenia Kobiet „Konsola” oraz Stowarzyszenia „Dni Równości i Tolerancji” zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o podjęcie działań zmierzających do eliminacji obecnych naszym mieście przejawów dyskryminacji i nietolerancji. Żądamy powołania pełnomocnika do spraw równości, którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem praw przysługujących każdemu obywatelowi, a także monitorowanie aktów dyskryminacji i reagowanie w przypadku zaistnienia w naszym mieście prób pogwałcenia godności człowieka. Mamy przekonanie, i wierzymy że Pan Prezydent również, że Poznań, który wie jak być miejscem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla gości, musi być budowany na fundamencie szacunku wobec każdego człowieka ze wszystkimi jego odrębnościami, a także w poszanowaniu podstawowych praw ludzkich i obywatelskich. Osobiste animozje oraz swobody przysługujące obywatelom nie mogą nigdy stać w sprzeczności z polskim i europejskim prawodawstwem. Wszyscy pragniemy miasta otwartego i nowoczesnego, wolnego od przesądów i nieracjonalnych podziałów. Niech Poznań, który zawsze był fenomenem interkulturowego współistnienia wielu narodów i pracy dla wspólnego dobra, będzie wzorem dla innych miast i powodem do dumy dla jego mieszkańców.

Z poważaniem
Członkinie i Członkowie Stowarzyszenia Kobiet KONSOLA
oraz Dni Równości i Tolerancji.

(opracowała: Aleksandra Sołtysiak)


konsola