2011-07-14(Aktualności)

Instytut Socjologii UJ uruchamia w roku akademickim 2011/2012 drugą edycję interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci”.

Studia te odpowiadają na potrzebę, wskazaną przez ONZ
w Deklaracji Pekińskiej i Komisję Europejską, uwzględniania perspektywy płci we wszystkich działaniach: edukacyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych. Jako iż różnorodne wskaźniki statusu płci monitorowe przez UNDP pokazują nierówności płci w Polsce, istnieje zapotrzebowanie na osoby, które będą miały wiedzę i umiejętności do wdrażania polityk równościowych i realizowania projektów budujących społeczeństwo bez dyskryminacji. Uczestnicy/czki studiów zdobędą wiedzę z zakresu płci społeczno-kulturowej (gender)
w społeczeństwie oraz gender mainstreaming.

Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów i rekrutacji są dostępne na stronie www.socjologia.uj.edu.pl/gender (zakładka „Rekrutacja”).

Plakat do pobrania TUTAJ.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Studiów Podyplomowych "Społeczno-kulturowa tożsamość płci", Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 77, II p., 31-044 Kraków.
Studia obejmują 180 godzin wykładów, warsztatów i seminariów prowadzonych przez doświadczoną kadrę i praktyków/czki. Uczestnicy/czki studiów zdobędą wiedzę, która dotyczyć będzie takich obszarów jak:
• społeczne i kulturowe uwarunkowania płci w polityce społecznej, prawie, rynku pracy i edukacji
• mechanizmy tworzenia się stereotypów, uprzedzeń oraz ich przejawy w szkole, w pracy instytucji czy w życiu codziennym
• nierówności płci na rynku pracy
• źródła oraz mechanizmy przeciwdziałania dyskryminacji
• polityki równościowe, gender mainstreaming
• przemoc i interwencja kryzysowa – pomoc ofiarom przemocy
• gender w mediach i sposoby formułowania przekazów neutralnych genderowo
• tworzenie projektów dotyczących kwestii genderowych.

Planowany limit przyjęć: 25 osób

Cena: 3200 PLN za dwa semestry.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe wg wzoru UJ

- dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) - nie może to być ksero (wymagany jest oryginał dyplomu lub odpis dyplomu w oryginale)

- CV/życiorys

- dowód wpłaty 3200 PLN na konto studiów (po podpisaniu umowy)

Czas przyjmowania dokumentów: 1 maja i potrwa do 15 września 2011 (dokumenty można przesłać pocztą z dopiskiej 'Rekrutacja 2011/12', decyduje data stempla pocztowego).

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację prezentującą rezultaty projektu interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci”, finansowanych z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Działanie V, Rozwój Polskich Uczelni, która zakończyła się w marcu 2011. Publikacja jest dostępna TUTAJ.
Serdecznie zapraszamy do lektury!konsola